Home

ข่าวกิจกรรม

 topic-conferenceNews

 • สำนักงานสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติร่วมกับ กำหนดการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง International Symposium on Human and Veterinary Viruses 2018: From Research to Application (Virus)-symposium 2018) ในวันที่ 12 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ
  หากสนใจโปรดกรอกแบบลงทะเบียนและส่งกลับมายังศูนย์ ภายในวันที่ 30 มกราคม 2561
  มีรายละเอียดเพิ่มเติมตามลิ้งแนบ (ดาวโหลดเอกสาร)

 • สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. กำหนดการจัดประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ: GEOINFOTECH 2018 และ 2nd SIRINDHORN CONFERENCE ON GEOINFORMATICS  ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรมแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
   และขอเชิญนิสิตนักศึกษา (เป็นหมู่คณะ)เข้าร่วมการประชุม ฟรี ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561  ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรมแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานค

  หากสนใจกรุณาแจ้งการตอบรับกลับ ไปยัง สทอภ. ภายในวันที่ 26 มกราคม 2561
  มีรายละเอียดเพิ่มเติมตามลิ้งแนบ (ดาวโหลดเอกสาร)

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ  EH 98 – 99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานฯในภาคนิทรรศการภาคการเสวนา และภาคการอบรมฯ ได้ ภายในวันที่ 25 มกราคม 2561
  มีรายละเอียดเพิ่มเติมตามลิ้งแนบ (ดาวโหลดเอกสาร)

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จึงใคร่ขอเรียนเชิญ บุคลากร นักวิจัย และบัณฑิตศึกษา ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2561 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
  มีรายละเอียดเพิ่มเติมตามลิ้งแนบ (ดาวโหลดเอกสาร)

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอเชิญประชุมทางวิชาการ “นวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตร (อาหาร บรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีชีวภาพและสิ่งทอ) เพื่อความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย”ครั้งที่ 56
  กำหนดจัดงานวันที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
  มีรายละเอียดเพิ่มเติมตามลิ้งแนบ (ดาวโหลดเอกสาร)

 • คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย (THAICID) ขอเชิญร่วมส่งบทคัดย่อ การประชุมวิชาการ 11th THAICID NATIONAL SYMPOSIUM
  กำหนดจัดงานวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
  ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทคัดย่อ (Abstract) มายังสำนักงานเลขาธิการ THAICID ทางอีเมลล์ : thaicid@hotmail.com
  หมดเขตภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 
  มีรายละเอียดเพิ่มเติมตามลิ้งแนบ (ดาวโหลดเอกสาร)

 • สถาบันบัณฑิตพัฒรบริหารศาสตร์ ขอเชิญร่วมส่งบทคัดย่อ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 7 ปี 2561 ในหัวข้อ Surviving in a Disruptive World: Integration and Mobilization กำหนดจัดงานวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม – วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 ณ สถาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  มีรายละเอียดเพิ่มเติมตามลิ้งแนบ (ดาวโหลดเอกสาร)
 • บันฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดการประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบันฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ
  กำหนดการจัดงาน 17 – 18 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพลส โรงแรมดิเอ็มเพลสเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
  มีรายละเอียดเพิ่มเติมตามลิ้งแนบ (ดาวโหลดเอกสาร)

 • สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันขอเชิญส่งบทความวิจัย การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 10 
  กำหนดการจัดงาน 1 – 3 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมราชสุภมิตร-อาร์.เอส.โฮเต็ล  จังหวัดกาญจนบุรี
  มีรายละเอียดเพิ่มเติมตามลิ้งแนบ (ดาวโหลดเอกสาร)

 • งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ ได้มีการปรับปรุง/แก้ไข/เพิ่มเติมแบบฟอร์มการยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มีรายละเอียดเพิ่มเติมตามลิ้งแนบ (ดาวโหลดเอกสาร)