Home

ข่าวกิจกรรม

การจัดโครงการ “การให้ความรู้และหลักการปฏิบัติในการดำเนินงานวิจัย” ในวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00-15.00 น. ณ  ห้อง 150405  อาคาร 15 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดาวน์โหลดเอกสาร)

 topic-conferenceNews

 • กองวิเทศสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง Full Scholarships and Opportunity for Postgraduate Study @ The University of Hong Kong กำหนดจัดงานในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี (ดาวน์โหลดเอกสาร)
 • สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ฐานข้อมูล Knovel”กำหนดจัดงานในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.30-15.30 น.ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ
  (ดาวน์โหลดเอกสาร)
 • ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชีย ขอประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย ประจำปี 2561 ตามรายละเอียดดังนี้
       ทุนวิจัยเพื่อไปวิจัย ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระยะเวลา 6 เดือน หรือ 1 ปี (International Scholar Exchange Fellow-ISEF)
  ทุนวิจัยภายในประเทศ (Internal Research Fund) ระยะเวลา 1 ปี งบประมาณตามจริงสำหรับโครงการ 1 ปี มีกรรมการพิจารณาความสมเหตุสมผล            หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 (ดาวน์โหลดเอกสาร)
 • ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 56 หมดเขตรับผลงานวิจัย 15 พฤศจิกายน 2560 กำหนดจัดงานวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  (ดาวน์โหลดเอกสาร)
 • IEEE Power & Energy Society – Thailand ขอเชิญร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบผสมผสาน สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก กำหนดจัดงานวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.30-17.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (มีค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยท่านละ 8,025 บาท) (ดาวน์โหลดเอกสาร)
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยของแก่น ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดนวัตกรรมในการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กเล็ก หมดเขตรับผลงานวิจัย 30พฤศจิกายน 2560 (ดาวน์โหลดเอกสาร)
 • สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ เชิญร่วมแสดงผลงานในโครงการ “ตลาดนัดงานวิจัย” ครั้งที่ 3 ในงานเกษตรกำแพงแสน กำหนดจัดงานวันที่ 2-11 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณสระพระพิรุณ วิทยาเขตกำแพงแสน (ดาวน์โหลดเอกสาร)
 • กองวิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ Special Project Fund (SPF) 2018 จาก AC21 Secretariat Nagoya University, Japan  หมดเขตรับสมัคร 15 มกราคม 2561 (ดาวน์โหลดเอกสาร)