บริการวิชาการ

topic-service

โครงการบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

เงินอุดหนุนโครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
มีจำนวน ทั้งสิ้น  5 โครงการ

 1. โครงการอบรมการวางระบบอัตโนมัติและการควบคุมเชิงอุตสาหกรรมโดยใช้โปรแกรม
  เมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลให้กับเยาวชน
  หัวหน้าโครงการ : ผศ.ไพโรจน์ ทองประศรี
  จัดรุ่นที่ 1 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559   ภาพกิจกรรมในเพจ Facebook
  จัดรุ่นที่ 2 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559   ภาพกิจกรรมในเพจ Facebook
  😆  🙄 ภาพกิจกรรม   สรุปเล่มโครงการ1
  23
 2. โครงการอบรม เรื่องพลังงานทดแทน : กังหันลมผลิตไฟฟ้าให้กับเยาวชน 
  จัดระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนวัดแหลมฉบัง
  หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ศิริชัย วัฒนาโสภณ
  😆  ภาพกิจกรรม     สรุปเล่มโครงการกังหันลม
 3. โครงการอบรม เรื่องพลังงานทดแทน : พลังงานแสงอาทิตย์ให้กับเยาวชน
  จัดวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3
  หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.สาริณี อุ่ยตระกูล
  😆   ภาพกิจกรรม    สรุปเล่มโครงการ
  solar cell
 4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับทักษะด้านการออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วย  จัดระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2559
  หัวหน้าโครงการ : ดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์
  😆 ภาพกิจกรรม / ภาพกิจกรรมในเพจ Facebook /  สรุปเล่มโครงการ
  20160703_160711-2
  OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

5. โครงการสอนน้องใช้คอมพิวเตอร์ 2558  😆 จัดระหว่างวันที่ 6-7  สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม
หัวหน้าโครงการ : อ.ไพรัช สร้อยทอง
😆  ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดที่นี่ (คลิก)
ภาพกิจกรรมในเพจ Facebook /  สรุปเล่มโครงการ

20160806_160201
20160806_160535
  20160807_103141

 

เงินอุดหนุนโครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตร์การพัฒนา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผลประเมินโครงการ จำนวนผู้เข้าร่วม วันที่จัดโครงการ
1. โครงการการอบรมการวางระบบอัตโนมัติและการควบคุมเชิงอุตสาหกรรมโดยใช้โปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลให้กับเยาวชน รุ่น 1 : 4.47
รุ่น 2 : 4.46
รุ่น 1 : 29
รุ่น 2 : 30
รุ่น 1 : 13 ก.พ.59
รุ่น 2 : 14 ก.พ.59
2. โครงการอบรม เรื่องพลังงานทดแทน : กังหันลมผลิตไฟฟ้าให้กับเยาวชน 4.48 28 19-20 ส.ค.59
3. โครงการอบรม เรื่องพลังงานทดแทน : พลังงานแสงอาทิตย์ให้กับเยาวชน 4.60 21  18 ส.ค.59
4. โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับทักษะด้านการออกแบบ
และผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วย
4.60 15 1-3 ก.ค.59
5. โครงการ สอนน้องใช้คอมฯ 2558 (ปีการศึกษา) 4.12 70 6-7 ส.ค.59
ค่าเฉลี่ยประเมินโครงการบริการวิชาการ 4.50

เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการวิทยาเขตศรีราชา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 1,000,000 บาท
1. โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน : ชุมชนต้นแบบ ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธ์ุ
😆 🙄 ภาพกิจกรรม    สรุปเล่มโครงการ

4

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 1,000,000 บาท
1. โครงการบริการวิชาการระบบบำบัดน้ำเสียและการแปรรูปกากไขมันจากน้ำเสียแก่ชุมชนต้นแบบในพื้นที่จังหวัดชลบุรี 😆 ภาพกิจกรรม

วีดีโอสัมภาษณ์โครงการบำบัดน้ำเสีย ครั้งที่ 1

วีดีโอสัมภาษณ์โครงการบำบัดน้ำเสีย ครั้งที่ 2

หัวหน้าโครงการ : ดร.อุมารินทร์  แสงพานิช

********************************************************

แผนงานโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1. โครงการสำรวจความต้องการด้านบริการวิชาการของชุมชน 😆
               โดยการสำรวจข้อมูลผ่าน form online เข้าถึงได้ที่
               http://research.eng.src.ku.ac.th/?page_id=836
               สามารถดูสรุปผลการสำรวจ(ข้อมูลดิบ)ได้ที่ (ต้อง login email @eng)
คลิก >>>  http://goo.gl/VZgx46

สามารถโหลดสรุปผลการสำรวจ(ข้อมูลที่วิเคราะห์แล้ว)ได้ที่ (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2559)
คลิก >>> เล่มสรุปโครงการ goo.gl/SqZjbS2. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การบริการวิชาการ 😆
โดยเริ่มจากการรวบรวมข้อมูลความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ภายในคณะ
ผ่าน form online เข้าถึงได้ที่ https://goo.gl/P6uqL0
               สามารถดูสรุปผลการสำรวจ(ข้อมูลดิบ)ได้ที่ (ต้อง login email @eng)
คลิก >>>  http://goo.gl/vWTviV

สามารถดาวน์โหลดสรุปผลการสำรวจ  (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2559)
1. ข้อมูลความเชี่ยวชาญในการวิจัยและบริการวิชาการ ได้ที่
คลิก >>>  https://goo.gl/6v4G2G

1.ข้อมูลความเชี่ยวชาญในการให้บริการวิชาการ-new_Page_1

1.ข้อมูลความเชี่ยวชาญในการให้บริการวิชาการ-new_Page_2

1.ข้อมูลความเชี่ยวชาญในการให้บริการวิชาการ-new_Page_3

2. หัวข้อการวิจัยและบริการวิชาการที่สนใจ ได้ที่
คลิก >>>   https://goo.gl/QxkKsU
2.การวิจัยและบริการวิชาการที่สนใจ
3. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านบริการวิชาการ 😆 coming soon (ขอยกเลิกโครงการ)

 ********************************************************

เงินอุดหนุนโครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
มีจำนวน ทั้งสิ้น  2 โครงการ

ติดตาม3โครงการบริการวิชาการงบ2558จากวิทยาเขต_Page_3

การติดตามผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ จากกองแผนงาน และ วิทยาเขตศรีราชา
ส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ต่อ กองแผนงาน และ วิทยาเขตศรีราชา

รายงานสรุปเล่มโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  จำนวน 3 โครงการ >>>
1. โครงการ “การอบรมการวางระบบอัตโนมัติและการควบคุมเชิงอุตสาหกรรมโดยใช้โปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลให้กับเยาวชน”  คลิกสรุปเล่ม >>> PLC :
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ไพโรจน์ ทองประศรี

2. โครงการอบรม เรื่อง พลังงานทดแทน : กังหันลมผลิตไฟฟ้า ให้กับเยาวชน
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ศิริชัย วัฒนาโสภณ
คลิกสรุปเล่ม >>>  กังหันลม

3. โครงการเยาวชนไทยใส่ใจอนุรักษ์พลังงาน
คลิกสรุปเล่ม >>>   อนุรักษ์พลังงาน

 

เงินอุดหนุนวิทยาเขตศรีราชา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
มีจำนวน ทั้งสิ้น  1 โครงการ

ติดตาม3โครงการบริการวิชาการงบ2558จากวิทยาเขต_Page_2

 

เงินอุดหนุนโครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตร์การพัฒนา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ผลประเมินโครงการ จำนวนผู้เข้าร่วม วันที่จัดโครงการ
1. โครงการ “การอบรมการวางระบบอัตโนมัติและการควบคุมเชิงอุตสาหกรรมโดยใช้โปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลให้กับเยาวชน” รุ่น 1 : 4.54
รุ่น 2 : 4.61
รุ่น 1 : 29
รุ่น 2 : 28
รุ่น 1 : 14 ก.พ.58
รุ่น 2 : 15 ก.พ.58
2. โครงการอบรม เรื่อง พลังงานทดแทน : กังหันลมผลิตไฟฟ้า ให้กับเยาวชน 4.78 68  16 ส.ค.58
เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการวิทยาเขตศรีราชา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 
1. โครงการเยาวชนไทยใส่ใจอนุรักษ์พลังงาน 4.63 70   4 ก.ย.58
ค่าเฉลี่ยประเมินโครงการบริการวิชาการ 4.64