กลุ่มวิจัย (Research Group)

กลุ่มวิจัยระบบทางกลและการประมวลผลสัญญาณผศ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์

ชื่อกลุ่มวิจัย

หัวหน้ากลุ่มวิจัย

1

กลุ่มวิจัยเทคโนโลยียานยนต์และพลังงานทางเลือก ผศ.ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง
(Automotive Technology and Alternative Energy Research Unit, ATAE)

2

กลุ่มวิจัยระบบพลังงาน ผศ.ดร.สมพล สกุลหลง
(Energy Systems Research Group, EnSys)

3

กลุ่มวิจัยกลศาสตร์ประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผศ.ดร.บุญธรรม วงศ์ไชย
(Applied Mechanics and Product Design, AMPD)

4

กลุ่มวิจัยการประยุกต์ใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลังและการจัดการพลังงาน ดร.วสันต์ ตันเจริญ
(Power Electronic Applications and Energy Management, PEAEM)

5

กลุ่มวิจัยวิศวกรรมขนส่ง ผศ.ดร.ศักรธร บุญทวียุวัฒน์
(Transportation Engineering Research Group, TE)

6

กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีพลังงานเขียวอัจฉริยะ อ.ดร.อุมารินทร์ แสงพานิช
(Green-Smart Energy Technology Group, G-SET )

7

กลุ่มวิจัยนวัตกรรมการบินและอวกาศ อ.ดร.รัฐพล สาครสินธุ์
(Aerospace Innovation Research Group, AIRG )

8

กลุ่มวิจัยนวัตกรรมด้านพลังงานและเทคโนโลยี ผศ.ดร.สาริณี อุ่ยตระกูล
(Energy and Technology Innovation Research Group, ETIRG)

9

กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีดิจิทัลการออกแบบและผลิตทางอุตสาหกรรม อ.ดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์
(Digital Industrial Design and Manufacturing Research Group, DIDM)

10

กลุ่มวิจัยวิศวกรรมความปลอดภัย ผศ.ดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ
(Safety Engineering Research Group, SEFE)

11

กลุ่มวิจัยการประยุกต์ใช้งาน IoT ผศ.ดร.ประวิทย์ ชุมชู
(Internet of Thing (IoT) Applications)

12

กลุ่มวิจัยระบบไฟฟ้ากำลัง รศ.ดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก
(Electric Power System Research Group, EPS)

13

กลุ่มวิจัยระบบทางกลและการประมวลผลสัญญาณ ผศ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์
(MEchanical Systems and Signal Processing, MESSI)
14 กลุ่มวิจัยการจัดการการผลิตและอุตสาหกรรม    ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ นุ่มทอง
(Industrial and Production Management Research Group, IPM)

15

กลุ่มวิจัยนวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการก่อสร้าง อ.ดร.ดาราพร ผุสิงห์
(The Innovation in Infrastructure and Construction Management Research Group, IICM)