กลุ่มวิจัย (Research Group)

ชื่อกลุ่มวิจัย

หัวหน้ากลุ่มวิจัย

1

กลุ่มวิจัยเทคโนโลยียานยนต์และพลังงานทางเลือก ผศ.ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง
(Automotive Technology and Alternative Energy Research Unit, ATAERU)

2

กลุ่มวิจัยระบบพลังงาน ผศ.ดร.สมพล สกุลหลง
(Energy Systems Research Group, EnSys)

3

กลุ่มวิจัยกลศาสตร์ประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผศ.ดร.บุญธรรม วงศ์ไชย
(Applied Mechanics and Product Design, AMPD)

4

กลุ่มวิจัยการประยุกต์ใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลังและการจัดการพลังงาน ดร.วสันต์ ตันเจริญ
(Power Electronic Applications and Energy Management, PEAEM)

5

กลุ่มวิจัยวิศวกรรมโยธาและการจัดการภัยพิบัติ ผศ.ดร.ศักรธร บุญทวียุวัฒน์
(Civil Engineering and Disaster Management Research Group, CEDMRG)

6

กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีพลังงานอัจฉริยะ อ.ดร.อุมารินทร์ แสงพานิช
(Smart Energy Technology, SET)

7

กลุ่มวิจัยนวัตกรรมการบินและอวกาศ อ.ดร.รัฐพล สาครสินธุ์
(Aerospace Innovation Research Group, AIRG )

8

กลุ่มวิจัยนวัตกรรมด้านพลังงานและเทคโนโลยี ผศ.ดร.สาริณี อุ่ยตระกูล
(Energy and Technology Innovation Research Group, ETIRG)

9

กลุ่มวิจัยเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม อ.ดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์
(Industrial Production Technology Research Group, IPT)

10

กลุ่มวิจัยวิศวกรรมความปลอดภัย ผศ.ดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ
(Safety Engineering Research Group, SE)

11

กลุ่มวิจัยการประยุกต์ใช้งาน IoT ผศ.ดร.ประวิทย์ ชุมชู
(Internet of Thing (IoT) Applications)

12

กลุ่มวิจัยระบบไฟฟ้ากำลัง รศ.ดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก
(Electric Power System Research Group, EPS)

13

กลุ่มวิจัยระบบทางกลและการประมวลผลสัญญาณ ผศ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์
(MEchanical Systems and Signal Processing, MESSI)
14 กลุ่มวิจัยการจัดการการผลิตและอุตสาหกรรม    ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ นุ่มทอง
Industrial and Production Management Research Group, IPM)