พัฒนาวิชาการ

topic-serviceEDU

โครงการพัฒนาวิชาการ

  1. โครงการวิจัยการอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน
  2. โครงการวิจัยและพัฒนาระบบผลิตอัตโนมัติเพื่อประกอบเข้ากับแขนกลอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาโครงสร้างดาวเทียม
  3. โครงการสำรวจศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพของประเทศ
  4. โครงการการประเมินศักยภาพผู้ประกอบการ SME ภายใต้ SKP เพื่อเข้าสู่ Global Value Chain

โครงการพัฒนาวิชาการ 2557-2559

ลำดับที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ประเภทโครงการพัฒนาวิชาการ ระยะเวลาดำเนินโครงการ งบประมาณดำเนินโครงการ ผู้ขอรับบริการ สถานะโครงการ
1 โครงการจัดทำเครื่องผลิต Biodiesel KUB-200 xit0exu 2557 ผศ.ดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ งานบริการอื่นๆ 15 กันยายน 2557 – 31 ธันวาคม 2557 500,000 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสากรรมเกษตร มก. ปิดโครงการแล้ว
2 โครงการการจัดการระบบการผลิตแบบโตโยต้า ผศ.ดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน งานบริการด้านฝึกอบรม 18 สิงหาคม 2557 – 31 ตุลาคม 2557 240,000 ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการฝ่ายผลิต วิศวกรโรงงาน พนักงานในสายการผลิตหรือผู้ที่สนใจทั่วไป ปิดโครงการแล้ว
3 โครงการทดสอบวัสดุทางวิศวกรรม ประจำปี 2557-2558 (1 มิถุนายน 2557-31 พฤษภาคม 2558) ดร.อำพน จรัสจรุงกียรติ งานด้านบริการ ([บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ) 1 มิถุนายน 2557 – 31 พฤษภาคม 2558 1,877,000 บุคลากรทั่วไป ทั้งภาครัฐ เอกชน และผู้สนใจทั่วไป ปิดโครงการแล้ว
4 โครงการวิเคราะห์และจัดทำดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ผศ.ดร.นาตยา คล้ายเรือง งานด้านบริการ (บริการวิเคราะห์ การพัฒนา) 30 มิถุนายน 2557 – 16 มีนาคม 2558 4,000,000 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ปิดโครงการแล้ว
5 โครงการการอบรมหลักสูตรการป้องกันอัคคีภัยสำหรับอุตสาหกรรม ผศ.ดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ งานบริการด้านฝึกอบรม 2 มิถุนายน 2557 – 27 มิถุนายน 2557 250,000 โรงแยกก๊าซธรรมชาติ จังหวัดระยอง บริษัท ปตท จำกัด มหาชน ปิดโครงการแล้ว
6 โครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ประจำปี 2557 สนามชิงแชมป์ภาคกลาง นายคทาวัชร เสถียรปกิรณกรณ์ งานบริการอื่นๆ 2 กรกฎาคม 2557 – 3 กรกฎาคม 2557 100,000 บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด และสถาบันพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ส.พ.ว.ค.) และสถานศึกษาที่สนใจเข้าร่วมอบรมและแข่งขัน ปิดโครงการแล้ว
7 โครงการการทดสอบโครงสร้างวิศวกรรม Testing in Engineering Structures อ.สราวุฒิ ยอดมุณี งานด้านบริการ (บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ) 2 กรกฎาคม 2558 – 1 กรกฎาคม 2559 1,877,000 บุคลากรทั่วไป ทั้งภาครัฐ เอกชน และผู้สนใจทั่วไป กำลังดำเนินโครงการ
8 โครงการพัฒนาออกแบบและผลิตใบพัดสำหรับอากาศยานไร้คนขับภายใต้แผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากวัสดุคอมโพสิทเพื่ออุตสาหกรรมอวกาศ ผศ.ดร.พูลพงษ์ พงษ์วิทยภานุ งานบริการด้านวิจัย 1 กรกฎาคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558 70,000 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ปิดโครงการแล้ว
9 โครงการตรวจวิเคราะห์และการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบอากาศอัด ผศ.ดร.ศิริชัย วัฒนาโสภณ งานบริการด้านฝึกอบรม 17 สิงหาคม 2558 – 17 ธันวาคม 2558 320,000 ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน (ผชร.) ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส (ผอส.) วิศวกร ช่างเทคนิค ตลอดจนผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับระบบอากาศอัด ที่ต้องการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานของระบบอากาศอัด ปิดโครงการแล้ว
10 โครงการการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าชนิดดีจูน และชุดตัวกรอกกระแสฮาร์มอนิกส์ชนิดจูน ผศ.ดร.สาริณี อุ่ยตระกูล งานบริการด้านฝึกอบรม 16 มีนาคม 2558 – 30 กันยายน 2558 400,000 วิศกรไฟฟ้าทั้งจากการไฟฟ้าฯ ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ปิดโครงการแล้ว
11 โครงการสำรวจศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพของประเทศ ผศ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์ งานบริการด้านวิจัย 1 เมษายน 2558 – 31 ธันวาคม 2558 7,960,000 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กำลังดำเนินโครงการ(ขยายเวลา)
12 โครงการการคำนวณ ตรวจสอบ ทดสอบวัสดุทางวิศวกรรม ผศ.ดร.พูลพงษ์ พงษ์วิทยภานุ งานด้านบริการ (บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ ตรวจซ่อม) 28 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558 1,200,000 บุคคลทั่วไป ปิดโครงการแล้ว
13 โครงการค่ายนักวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.สาริณี อุ่ยตระกูล งานบริการด้านฝึกอบรม 7 กุมภาพันธ์ 2558 – 7 กุมภาพันธ์ 2558 20,000 โรงเรียนบ้านเขาดิน ปิดโครงการแล้ว
14 โครงการจัดทำดัชนีคุณภาพภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ผศ.ดร.นาตยา คล้ายเรือง งานที่ปรึกษา 15 ธันวาคม 2557 – 14 กันยายน 2558 3,880,000 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ปิดโครงการแล้ว
15 โครงการการศึกษาและวิจัยศักยภาพพลังงานลม/พลังงานแสงอาทิตย์ ผศ.ดร.สาริณี อุ่ยตระกูล งานบริการด้านวิจัย 25 พฤศจิกายน 2556 – 30 เมษายน 2558 600,000 เทศบาลตำบลบางพระ ปิดโครงการแล้ว
16 โครงการการประเมินศักยภาพผู้ประกอบการ SME ภายใต้ SKP เพื่อเข้าสู่ Global Value Chain อ.ดร.เชฏฐา ชำนาญหล่อ งานบริการด้านวิจัย 15 มีนาคม 2559 – 15 ตุลาคม 2559 380,000 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กำลังดำเนินโครงการ
17 โครงการการวิจัยเพื่ออนุรักษ์พลังงานในโรงงานของ บริษัท ไทยสตีลเคเบิ้ล จำกัด (มหาชน): มาตรการอนุรักษ์พลังงานระบบอัดอากาศ อ.ดร.อุมารินทร์ แสงพานิช งานด้านบริการ 28 มีนาคม 2559 – 28 มิถุนายน 2559 77,050 บริษัท ไทยสตีลเคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) กำลังดำเนินโครงการ
18 โครงการการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการบริหารการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมผลิตผ้าเบรค ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ นุ่มทอง งานที่ปรึกษา 1 พฤศจิกายน 2558 – 30 เมษายน 2559 301,400 บริษัท เอส.ซี.เอช. อินดัสตรี้ จำกัด กำลังดำเนินโครงการ
19 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบผลิตอัตโนมัติเพื่อประกอบเข้ากับแขนกลอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาโครงสร้างดาวเทียม ดร.ฐิติกร พัตนพิบูล งานบริการด้านวิจัย  18 มกราคม 2559 – 18 กันยายน 2559 320,000 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กำลังดำเนินโครงการ