แหล่งทุนวิจัย

ทุนภายใน
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KURDI)

ทุนภายนอก
สำนักงานคณะกรรมวิจัยแห่งชาติ (วช.)
สำนักงานกองทุนสนับสนุการวิจัย (สกว.)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
สนับสนุนโครงการที่มุ่งเน้นในการสร้างเสริมสุขภาพ  ก่อประโยชน์ต่อชุมชนหรือประชาชนอย่างชัดเจน  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีพื้นฐานขององค์ความรู้ เปิดรับโครงการตลอดปี โทร.0-2298-0500  ต่อ1411
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
สนับสนุนโครงการสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับโครงการตลอดปี โทร.0-2564-7000
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
สนับสนุนโครงการสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.0-2564-6900 ต่อ 2346 – 55
มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เปิดรับโครงการสิงหาคม-ตุลาคม โทร.0-2266-6609
ทุนโครงการงานวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Solar ioenergy msw หรือ Smart grid, Smart material, Smart transportation) หมดเขตรับสมัครวันที่ 21 มีนาคม 2559
– แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ
– รายละเอียดเพิ่มเติม